Aradığınızı bulamadınız mı ? Buradan aramayı deneyin!!

.Alan Hakkında Bahçecilik Alanı(Güncel)

ÖN SÖZ
Dünyada tarım alanında kendi kendine yetebilen ender ülkelerden olan Türkiye, hızla gelişen sanayisinin yanında bahçe bitkileri alanındaki gelişmelere ve yeni teknolojilere ayak uydurmak zorundadır. Ülkemizin sahip olduğu ekolojik avantajların doğru kullanımıyla bahçe bitkileri sektörü ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabilir.

Bahçecilik alanı altında; “kesme çiçek”, “iç mekân bitkileri”, dış mekân bitkileri”, “sebze yetiştirme”, “meyve yetiştirme”, “peyzaj” ve “çiçek düzenleme” dallarında öğretim programları hazırlanmıştır. Türkiye’ de geçmişte “meyve yetiştirme” ve “sebze yetiştirme” dallarında eğitim yapılmaması nedeniyle bu sektörde eğitimli eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu dalların öğretim programlarının hazırlanarak eğitime başlanıyor olması, sektörün eğitimli eleman ihtiyacının karşılanması açısından olumlu bir gelişmedir. Bahçecilik alanı programları, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

GİRİŞ
Dünyada her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel, ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Toplumun gelişmesinde önemli etkenlerden biri olan eğitimin, gelişmelere ve ülke şartlarına uygun planlanması zorunludur. Özellikle Avrupa Birliği’nden ve küreselleşmeden söz ettiğimiz bugünlerde, mesleki eğitim programlarının sektörün eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması çok önemlidir. Eğitim kurumlarının gençlere ve yetişkinlere kaliteli hizmet sunabilmesi ve mezunların istihdamının sağlanabilmesi için eğitim programlarının ülkenin ve bölgenin eğitim ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Yerel ihtiyaçlara duyarlı öğretim programları hazırlayabilmek için program geliştirme sürecine ilgili kurum ve kuruluşların katılımının sağlanması ve böylece sektördeki gelişmelerin de eğitime yansıması gerçekleştirilmelidir. Bahçecilik Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nın sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.
Bahçecilik alanı çerçeve öğretim programında; 1. Dış mekân bitkileri, 2. İç mekân bitkileri, 3. Kesme çiçek, 4. Çiçek düzenleme, 5. Sebze yetiştirme, 6. Meyve yetiştirme, 7. Peyzaj dalları yer almaktadır. Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonunda, sektörde faaliyet gösteren yukarıdaki meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır. Bahçecilik alanı; bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile bahçe bitkileri sektöründeki mesleklere ilişkin özel mesleki bilgi ve becerileri kazındırmanın yanı sıra, onları çevredeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, problem çözebilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve hizmet sunabilen, uygulama sonuçlarını izleyerek değerlendiren ve gerekli önlemleri alabilen, araştırma yaparak her konuda yenilikleri takip eden ve hayata geçirebilen, bütün kaynakları etkili ve verimli kullanarak maliyet hesabı yapabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan bahçe bitkilerinde tekniğine uygun üretim yapan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

SEKTÖR
Günümüzde kentleşmenin yaygınlaşması, yeşil alanlara olan gereksinimi artırmıştır. Öte yandan gerek belirli merkezlerde iskân izni için bahçe düzenleme zorunluluğu aranması gerekse bazı kamu ve özel kurum/kuruluşların özendirmesine bağlı olarak bahçe düzenlemeye olan ilgi giderek yaygınlaşmaktadır. Yeşil alan ve bahçe ile ilgili yasal düzenlemelerin belirli bölgelerle sınırlı kalması bu yaygınlaşmayı olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör olarak göze çarpmaktadır. Tarım üretimi alanında dünyada kendi kendine yetebilen ve ihracat yapan ender ülkelerden biri Türkiye’dir. Ekolojik faktörlerin uygunluğu ve işçilik maliyetinin diğer ülkelere göre daha düşük olması avantajını kullanarak özellikle kesme çiçek, meyve, sebze, doğal ?orada yetişen soğanlı bitkilerin ihracatında artış sağlanması ülkemize önemli oranda döviz girdisi sağlayacaktır. Bahçecilik alanında; örtü altı üretim ve açık alandaki üretimde seracılık, sulama ve drenaj, ilaçlama yöntemlerindeki yeni teknikler ve tohum ıslah yöntemlerinde teknolojik gelişmeler kaydedilmiştir. Eski ahşap yapılı seraların yerini günümüzde demirden yapılı seralar almakta, bitişik nizamlı blok seralara doğru geçiş gözlenmektedir. Blok seralar oldukça gelişmiş olup bu tür seralarda ilaçlama ve sulama merkezî olarak yapılabilmektedir. Sera örtüsü olarak plastik malzemeden cam malzemeye geçiş görülmektedir. Dünyada yaygınlaşmış olan ekolojik tarım ülkemizde de önem kazanmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak da ilaçlı mücadeleye alternatif olarak biyolojik mücadele yöntemleri önem kazanmıştır. Diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeler örtü altı yetiştiriciliğinde de otomasyonun artmasını sağlamıştır.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir.
Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.