Aradığınızı bulamadınız mı ? Buradan aramayı deneyin!!

.Alan Tanıtımı (El Sanatları Teknolojisi)(Güncel)

Alan Tanıtımı (El Sanatları Teknolojisi)

ALANIN TANIMI
El sanatları teknolojisi alanı altında yer alan el dokuma, halı desinatörlüğü, dekoratif el sanatları, el ve makine nakışları, sanayi nakışları, dekoratif ev tekstili dallarının yeterliklerinden; dokuyacağı halının iplerini boyama, desenini çizme, geleneksel ve yöresel ürünler hazırlama, tekniğe uygun olarak elde ve makinede nakış işleme, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğe uygun işleme, tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama gibi kazanımlara yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
El sanatları teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. EL DOKUMA Tanımı: El dokumacısının yaptığı; ipleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, dokumaya hazırlık yapma, dokuma yapma ve dokumayı bitirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: El dokuma sektöründe el dokumacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. HALI DESİNATÖRLÜĞÜ Tanımı: Halı desinatörünün yaptığı; halı desenini elde ve bilgisayarda hazırlama ve deseni renklendirme, araç gereçlerini kullanma ve dokuma yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Halı sektöründe halı desinatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3. DEKORATİF EL SANATLARI Tanımı: Dekoratif el sanatları üreticisinin yaptığı; geleneksel ve yöresel ürün hazırlama, giyim ve ev aksesuarları yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Turistik el sanatları sektöründe dekoratif el sanatları üretimi mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4. EL VE MAKİNE NAKIŞI Tanımı: El ve makine nakışçısının yaptığı, tekniğe uygun olarak elde ve makinede nakış işleme ve ürünü kullanıma hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Nakış sektöründe nakışçılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
5. SANAYİ NAKIŞI Tanımı: Sanayi nakışçısının yaptığı, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğe uygun işleme yaparak nakışlı ürün oluşturma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Nakış sektöründe sanayi nakışçısının yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 6. DEKORATİF EV TEKSTİLİ Tanımı: Dekoratif ev tekstili üreticisinin yaptığı; evlerde kullanılan tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Dekoratif ev tekstili üreticisinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, el sanatları teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
El sanatları alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Dokuma fabrikaları, 2. Dokuma ve boya atölyeleri, 3. Halı deseni hazırlayan işletmeler, 4. Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, 5. Oyuncak üretim atölyeleri, 6. El halısı dokuyan atölyeler, 7. Sanayi nakışı yapan işletmeler, 8. Desen üretimi yapan işletmeler, 9. Lazerle aplike kesen firmalar, 10. Çeyiz yapan işletmeler, 11. Ev aksesuarları yapan işletmeler, 12. Giyim aksesuarları yapan işletmeler, 13. El nakışı üretimi yapan atölyeler, 14. Makine nakışı üretimi yapan atölyeler, 15. Moda evleri, 16. Brode deseni hazırlayan firmalar, 17. Brode nakışı yapan firmalar, 18. Perdeciler, 19. Yorgancılar,
20. Döşemeciler, 21. Mefruşat mağazaları, 22. Ev tekstili işletmeleri, 23. Kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için el sanatları teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde el sanatları teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; 1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler, ölçme değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilir. 2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlar. 1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir. 2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, el sanatları teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı yüksek öğretim programlarına devam edebilir.

BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, el sanatları teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir. 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, dokuma ve nakış firmaları, boya, nakış, dokuma ve ev tekstili üretim atölyeleri, dekoratif el sanatları hobi atölyeleri, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla alakalı olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır. 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır. 3. Alanın altında yer alan dallara ait temel yeterliklerine sahip olacaktır. 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır. 5. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanacaktır.
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır. 2. Kazandırılacak yeterliklerin özelliklerine göre sektör ile iş birliği yapılarak iş başında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. 3. Sektörde oluşan değişim ve gelişimlerin incelenebilmesi amacıyla gezi, gözlem ve inceleme çalışmaları yapılabilir.

PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Çerçeve öğretim programı ile öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra; öğrencinin yeniliğe, değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. Programın temel yapısı oluşturulurken 9. sınıfta ortak dersler, 10. sınıfta ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler, dallara özel derslerin okutulması planlanmıştır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenci 10. sınıfta alanda eğitim-öğretime başlar. 10. sınıfın sonunda ise bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır. Alan ortak derslerine ait modüllerin tamamı aynen uygulanır. 11 ve 12. sınıflarda dalın seçmeli meslek dersleri ve modüllerin seçimi koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörde bulunan meslek elemanları ile iş birliği içinde; birbirine temel teşkil eden modüllerin öncelik sırası, okul koşulları, yerel ve bölgesel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır. Çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri, dersler ve modüllerin içerikleri ile ilgili bilgiler ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında verilmiştir. Her okul sektör beklentilerini, değişen koşulları ve mesleklerin gelişimini programa yansıtabilir. Gerektiğinde 11 ve 12. sınıfta zorunlu dal derslerinin dışındaki mesleğe özgü derslere ait modüller ve modül içerikleri değiştirilip geliştirilebilir. Bu değişiklikler, koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörden meslek elemanları ile iş birliği içinde yapılır. Yapılan değişiklikler, okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir ve bakanlıkça uygun bulunan değişiklikler uygulanır. Haftalık ders çizelgelerinde; ortak dersler ve alan/dal dersleri belirtilmiştir. Alan/dal dersleri modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki her modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi 40 saat olarak planlanmıştır. Bu süre; öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine çalışacağı süreleri kapsamaktadır. Örneğin 40/32 olarak belirlenmiş bir modülün; 32 saati öğretmen rehberliğinde çalışılacak süreyi, kalan 8 saat ise öğrencinin kendi kendine bağımsız olarak çalışacağı süreyi göstermektedir. Haftalık ders çizelgesinde haftalık ders saati belirlenmemiş derslerin sürelerinin belirlenmesinde; dersler altında yer alan modüllerin toplam süresi dikkate alınır.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir.
Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.